Ingen teori!

 

 

Det du läser på dessa sidor är ingen teori. Det är kontrollerbara fakta.

 

Fakta som ställer rådande teorier och modeller om forntidsmänniskans kunskap på ända.

 

Jag har inte utvecklat någon teori kring dessa fakta. Om du själv vill skapa teorier om vad som ligger bakom detta är du självklart fri att göra det.

 

Bortom horisonten

Anledningen till att vår kultur forskar är att det finns något bortom horisonten som vi inte vet. När vi skapar uppfattningar om det finns bortom horisonten blir den världsbild vi bär avgörande för hur vi ser det. Det finns idag många världsbilder som sätter ord på det som ligger bortom dagens horisont. Men ingen världsbild kan bevisas just för att den hanterar det som ligger bortom horisonten. Det vill säga det som vi inte ännu kan observera objektivt.

 

Världsbildsutmanande

Denna upptäckt har visat sig vara världsbildsutmanande. Det gör att det nya teoribyggandet kan ta lång tid. Första fasen blir då ofta förnekande. Men då det är så lätt att påvisa den forna kunskapen tvingas nya teorier fram på sikt.

 

Paradigm

Världsbild är ingen vetenskaplig teori, vetenskapsmän och kvinnor är däremot alla bärare av världsbilder. Trots att världsbilder har sin bas i det som ligger bortom horisonten så kan världsbilden påverka det vetenskapliga teoribyggandet. Det finns ett begrepp inom vetenskapen som behandlar detta och det är paradigm. Ett paradigm kan sägas vara en uppsättning outtalade regler för vad som för dagen är 'rätt' sätt att tolka data. Det är på detta sätt som det som faktiskt ligger bortom horisonten påverkar även det vetenskapliga teoribyggandet. Ibland blir det uppenbart att det paradigm vetenskapen jobbat inom är felaktigt. Vi kommer då till ett läge när ett paradigmskifte krävs. Detta kan framkalla mycket bråk och gruppbildande.

 

Falsifiering

Att visa att något är falskt kallas när det gäller vetenskapliga teorier för falsifiering. Det är det tyngsta begreppet när det gäller att visa att en rådande teori inte håller. En teori ska också skapas så att den ska kunna falsifieras för att man ska kunna utveckla nya teorier när gamla teorier inte håller längre.

 

Vad visar då mitt arbete?

Jag skapar ingen ny teori. Däremot visar jag tydligt och klart att det saknas något väsentligt i vår förståelse av forntiden. Om en teori skulle säga att det inte fanns en avancerad kunskap under forntiden så kan jag falsifiera den. Det rådande paradigmet har lett dagens fornvetenskap fel, därmed pekar min upptäckt på att ett paradigmskifte krävs.

 

Hårda prov

Detta sätter världsbilder på hårda prov ska ni få se. Vi har idag en välutvecklad 'världsbildspolis' vars självpåtagna uppgift är att attackera allt som hotar den traditionella världsbilden. Den organiseras i världen via det som kallas 'skeptikerrörelsen'. 'Skeptikerrörelsen' är både vetenskaplig och ovetenskaplig. Ovetenskaplig då den tar ställning i frågor vi inte kan avgöra vetenskapligt. Världsbilder kan nämligen inte bevisas eller motbevisas med vetenskapliga metoder även om 'skeptikerrörelsen' vill ge sken av det. Många vetenskapsmän är med i 'skeptikerrörelse' men det gör den inte vetenskaplig för det, på samma sätt som en kyrka inte blir vetenskaplig för att vetenskapsmän är med. 'Flummiga' tankar kan däremot motbevisas med vetenskap, där har 'skeptikerrörelsen' rätt. Det jag nu kan bevisa är mycket upprörande för 'skeptikerrörelsen'. Om du tittar på vad 'skeptikerrörelsen' säger om mina upptäckter ser du att även denna rörelse bär' 'flummiga' obevisade föreställningar. Däremot har inget hörts från vetenskapligt håll.

 

 

> Gå vidare till sidorna om teori och världsbild

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter/News

 

Nyheter »
Senaste nyheterna

 

Headlines »
Latest news

 

 

 

 

 

    matematiken kommer naturligtvis att segra över föreställningar

Pyramider och paradigm

Det som en dag skall vara uppenbart